Koncepce mateřské školy

Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace

Motto:
Děti nechtějí být tiše, ale chtějí povídat.
Nechtějí sedět, ale být aktivní.
Nechtějí monology, ale dialogy.
Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání.
Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou, ale chtějí pracovat rukama i hlavou.
Chtějí, aby byly  chápány a ne souzeny.
Nechtějí být nevytížené ani přetížené , ale každé dítě se chce učit dle svých schopnosti.

von Christel Manske

1.1 Společnost 
Současná společnost se v posledních letech razantně změnila. Rozklad tradiční struktury rodiny, vysoké nároky, očekávání a výkony vyžadují nové plánování života rodin. Následky těchtzměn se stále výrazněji projevují také ve všedních dnech mateřské školy. Na základě intenzivníhhodnocení životních situací a zdravotních možností dětí, taktéž hodnocení vlastní pedagogické práce a pomocí konceptu otevřené práce v mateřské škole se pokusíme dětem vytvořit možnosti a prostory, které umožní především kreativní hru. Každý z nás má výsadní práv„být člověkem“ dle vlastních možností, znalostí, dovedností a životních postojů, jejichž základem je také mateřská škola.

1.2 Dnes je jiné být dítětem
Vzpomeňme si na naše vlastní dětství. V sousedství bylvětšinou hodně dětí, které se denně stýkaly ve skupinách různých věkových kategorií. Naše hra probíhala převážně v přírodě, kde nebyli žádní dospělí, kteří by se bez ptaní míchali dnaší hry a nabádali nás k opatrnosti a klidu. Konflikty se musely vyřídit ve skupině. Ulice, louky, potoky a les, tbyla místa, která lákala k dobrodružství. Tam se nacvičovaly způsoby sociálníhchování, uzavíraly se dohody, vymýšlely se hry a starší děti je předávaly mladším. Hrály jsme si všude tam, kam se daldojít pěšky nebdojet na kole. Mezitím se mnohé rapidně změnilo. V dnešní době je prmnohdětí z rodin s jedním či dvěma dětmi, uzavřena možnost vyrůstat ve větších skupinách s různými věkovými kategoriemi. Také ulice a zahrady dnes už nejsou tím, čím byly před 20 lety, tedy místem na hraní, prživý pohyb, řádění a objevování. Ulice jsou nebezpečné, většinou plné aut. Zahrady jsou přehledné, upravené, častsterilní, pozemky těsně zastavěny. Děti částečně přišly o místa na hraní.

2.1 Aktuální stav školy 
Nově zřízená osmitřídní státní mateřská škola, umístěna ve dvou budovách s předpokládanou kapacitou 56  a 168 dětí se nachází v klidné, rozvíjející se oblasti městské části Brn– Bystrc.  Budova mateřské školy je architektonicky moderním typem školy, která má předpoklady przajištění kvalitníhpředškolníhvzdělávání, v míře dobré veřejné služby.  Nedílnou součástí objektu mateřské školy je prostor školní zahrady.

Filosofie mateřské školy - lidskost, solidarita a upřímnost

Naučit se k sobě chovat se vstřícností a empatií, v případě potřeby být ochotný pomoci. Mít zájem poznávat nové vědomosti, základní životní zkušenosti získávat v přirozeném prostředí vrstevníků. Respektovat individuální potřeby a zájmy a umožnit jejich rozvoj.

3.1 Mateřská škola je místem, kde se děti učí hrou a společně získávání potřebné zkušenosti.                                                 
Naším záměrem je vytvořit prostor užitečných intelektuálních možností, zvídavosti, zájmu a radosti z objevování.  Prostor, ve kterém se rozvíjí a utvářejí emocionální struktury, sebepojetí, city a vůle. Prostor motivačních základů, jaknejsilnějších motivů lidskéhjednání a prostor sociálních forem vzájemnéhstyku, citlivosti, tolerance a respektu. Prostor prpřirozené začlenění dětí cizích národností. V tomtzáměru budeme spolupracovat s rodičovskou veřejností, zřizovatelem, kolegyněmi jiných mateřských škol, základní školou, poradenskými institucemi, dětskými lékaři a psychology.

3.2 Mateřská škola je místem, kde učitelky pomocí nejrůznějšíhmateriálu a osobních zkušeností umožní dětem, aby se rozvíjely podle svých vlastních možností, přičemž jsou děti při učení motivovány, povzbuzovány a oceňovány. 
Budeme usilovat o vytvoření podnětnéha inspirativníhprostředí, umožňující dětem vlastní seberealizaci, kterou kladně ovlivňují pedagogické pracovnice a jejich pracovní styl. Třídy společnéhkreativníhtvoření a setkávání, kde je dánučit se podle vlastních možností. Začít a dokončit  činnost  vlastním tempem. Vystavit a tak obohatit interiér vlastními pracemi. Místherních i pracovních koutů.

3.3 Mateřská škola je místo, kde se učitelky dělí o zodpovědnost za zdravý osobnostní rozvoj každéhdítěte a pečují o kontinuitu výchovně vzdělávacíhprocesu v období, intenzivníha výraznéhrozvoje. 
Nabídneme hravou formou získávání nových pohybových dovedností, rozvoj obratnosti, rovnováhy a schopnosti koordinace pohybu. Tentvšestranný pohybový základ děti uplatní nejen ve sportu, ale i v běžném životě.

4.1 Cíl projektu 
Cílem projektu je vytvořit takovou mateřskou školu, která se stane místem společnéhradostnéhsetkávání dětí a pedagogů, místem na které mohou mít děti ty nejlepší vzpomínky a zážitky, kde lze přirozenou cestou poznávat cje vzájemná úcta, ohleduplnost a vstřícnost. Společně s pracovním kolektivem budeme hledat cesty k naplňování vytýčených cílů, realizovat svoji vizi mateřské školy, zvyšovat kvalitu a úroveň mateřské školy.

Hana Ondráčková, ředitelka mateřské školy