Zapis do MŠ- prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc 2020/2021

Naleznete v rubrice "prázdninový provoz"


Zápis do MŠ - k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Zápis do MŠ na ulici Kavčí 3 a Říčanská 18

Přijímací řízení do Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace
pro školní rok 2021/2022 proběhne za elektronické podpory Magistrátu města Brna


1.  V termínu od 01.04. - 30.04. 2021  si na stránkách www.zapisdoms.brno.cz vygenerujete přihlášku - vložíte zde rodné číslo vašeho dítěte a objeví se přihláška, kterou vyplníte na PC a následně vytisknete.

Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu v kanceláři na ulici Říčanská 18

06.04. 2021    v době od 10:00 - 12:00 hodin


2. Doklady k zápisu:

  • Rodný list

  • Místo trvalého pobytu dítěte je možné, aby rodiče dítěte zaslali nebo předložili čestné prohlášení. Upozorňujeme, že dle zákona není možné pořizovat si kopie občanských průkazů pro tento účel. Ředitel školy má právo vyžádat si při jakýchkoliv nejasnostech předložení originálních dokladů např. OP apod. pro ověření uvedených skutečností.

  • Doložení řádného očkování dítěte -kromě doložení dokladu o očkování (např. potvrzení s razítkem od lékaře) nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení dětského lékaře


3. Podepsanou přihlášku doručte  03. - 04.05. 2021  do MŠ těmito možnými způsoby:

     a) do datové schránky:  ID schránky  kuabxq8 

     b) přihlášku s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) a přílohami odešlete emailem: ms.kamechy@seznam.cz 

     c) poštou

     d) přímo do poštovní schránky mateřské školy umístěné na budově v místě vzdělávání Kavčí 3

!!! Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 


V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději do 31. 05. 2021.


-individualni_vzdelavani_global-07042020 (1).pdf
Důležité upozornění:

Vážení rodiče ,

zařazení nově přijatých  dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021-2022 , do  jednotlivých tříd  mateřské školy, místo vzdělávání  Kavčí 3 a  místo  vzdělávání Říčanská 18, bude zveřejněno v přípravném týdnu ( 25.08.2021 -  31.08.2021) na vstupních dveřích mateřské školy Říčanská 18.

V  souladu s ochrannou osobních dat nelze zveřejnit jmenný seznam dětí,  místo jména a příjmení dítěte je použito desetimístné číslo z dokumentu -  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( v pravém horním  rohu dokumentu - číslo přihlášky k předškolnímu vzdělávání).