ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace
V Brně dne 1.9.2020
Č.j.:401/2020

Název Školního vzdělávacího programu: DVA KAMARÁDI JSOU VÍC NEŽ JEDEN

Filosofie mateřské školy /dlouhodobý záměr školy/

Naučit se k sobě chovat se vstřícností a empatií, v případě potřeby být ochotný pomoci. Mít zájem poznávat nové vědomosti, základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků. Respektovat individuální potřeby a zájmy a umožnit jejich rozvoj.

Anotace programu

Vytvořit prostor užitečných intelektuálních možností, ve kterém se rozvíjí a utvářejí emocionální struktury, motivační základy a sociální formy vzájemného styku.

Pilíře

Mateřská škola je místem, kde se děti učí hrou a společně získávají potřebné zkušenosti.
Mateřská škola je místem, kde učitelka pomocí nejrůznějšího materiálu a osobních zkušeností umožní dětem, aby se rozvíjely podle svých vlastních možností, přičemž jsou děti při učení motivovány, povzbuzovány a oceňovány.
Mateřská škola je místo, kde se učitelky dělí o zodpovědnost za zdravý osobnostní rozvoj každého dítěte a pečují o kontinuitu výchovně vzdělávacího procesu v období, intenzivního a výrazného rozvoje.


Obsah vzdělávání - integrované bloky /IB/

Obsah vzdělávání je koncipován v souladu se závazným dokumentem pro předškolní vzdělávání Rámcovým vzdělávacím programem. Vzdělávací oblasti jsou zpracovány formou integrovaných bloků, v každém integrovaném bloku je stručná charakteristika, dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka a očekávané výstupy = tím kladení základů ke klíčovým kompetencím dosažitelných v předškolním vzdělávání. Jednotlivé integrované bloky zahrnují všechny vzdělávací oblasti.
Souhrn IB:


 1. Kdo jsem a kam patřím
  Charakteristika integrovaného bloku:
  Učím se odhadovat své síly, hodnotit pokroky a uvědomuji si, že za své chování nesu následky, nebojím se vyjádřit  a obhájit svůj názor, své chování přizpůsobuji skupině, uvědomuji si svá práva i práva druhých.
 2. Všichni jsme lidé, ale každý z nás je jiný člověk
  Charakteristika integrovaného bloku:
  Chápu, že lidé jsou různí a chovají se různě, všímám si dění a problémů  v bezprostředním okolí, vnímám nespravedlnost, ubližování, agresivitu, zajímám se o svět lidí, jejich kulturu a lidské zvyky, rozmanitost a proměny.
  Učím se rozdávat radost svým nejbližším a nejbližšímu okolí, podílím se na vytváření a uplatňování pravidel soužití.
 3. Cesta k moři vede od pramínku
  Charakteristika integrovaného bloku:
  Poznávám živou i neživou přírodu, snažím se chápat vzájemnou sounáležitost s přírodou, vztahy v přírodě a koloběh života, uvědomuji si, že svým chováním mohu ovlivnit život na Zemi.
 4. Učením dojdu k poznání
  Charakteristika integrovaného bloku:
  Uvědomuji si, že svým chováním můžu ovlivnit situaci, nebojím se chybovat, postupuji cestou omylu a pokusu, zkouším experimentovat, učím se klást otázky a hledám na ně odpovědi, rozvíjím všechny smysly, orientuji se v prostoru a čase, snažím se záměrně soustředit a dokončit činnost, všímám si souvislosti, raduji se z úspěchu.
 5. Zdraví je základ života
  Charakteristika integrovaného bloku:
  Pečuji o osobní zdraví a vlastní bezpečnost, odhaduji rizika svých nápadů, rozvíjím své zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky, zaujímám aktivní postoj ke sportu, uvědomuji si obezřetné chování při setkání s cizími lidmi, rozpoznávám a využívám vlastních silných stránek.