Obsah Školního řádu

Čl. I.
Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

Čl. II.
Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

Čl. III.
Upřesnění podmínek pro ukončení předškolního vzdělávání

Čl. IV.
Provoz a vnitřní režim v mateřské škole

Čl. V.
Organizace školního stravování

Čl. VI.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany a před  sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo  násilí

Čl. VII.
Zacházení s majetkem mateřské školy

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení


Celé znění dokumentu Školní řád, k dispozici v šatnách jednotlivých tříd.